පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මැදිරිගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ! ඔබ දැන් උරුමකම් කියන්නේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික වටිනාකමින් යුක්ත මැදිරිගිරිය වටදාගෙයට ආසන්න ඓතිහාසික අගයක් යුතු මැදිරිගි...
මැදිරිගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ! ඔබ දැන් උරුමකම් කියන්නේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික වටිනාකමින් යුක්ත මැදිරිගිරිය වටදාගෙයට ආසන්න ඓතිහාසික අගයක් යුතු මැදිරිගි...

මැදිරිගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ! ඔබ දැන් උරුමකම් කියන්නේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික වටිනාකමින් යුක්ත මැදිරිගිරිය වටදාගෙයට ආසන්න ඓතිහාසික අගයක් යුතු මැදිරිගිරිය කලා කේන්ද්‍රය වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 2500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 2000.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන