පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
හිඟුරක්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ එනම් ඓතිහාසික පුලතිසි පුරවරයේ හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ක...
හිඟුරක්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ එනම් ඓතිහාසික පුලතිසි පුරවරයේ හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ක...

හිඟුරක්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ එනම් ඓතිහාසික පුලතිසි පුරවරයේ හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුඹුක්කඩවල ශ්‍රී ධිරානන්ද නාහිමි අනුස්මරණ හිඟුරක්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

ප්‍රමාණය අනුව

 

මගුල් බෙර වාදන කණ්ඩායම්

ප්‍රමාණය අනුව

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

ප්‍රමාණය අනුව

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

ප්‍රමාණය අනුව

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 3000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

ප්‍රමාණය අනුව

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන