පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්සේ, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බිබිල සංස්කෘතික ...
බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්සේ, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බිබිල සංස්කෘතික ...
බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු

බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්සේ, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.200.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු.750.00

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.200.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන