පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දඹගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්සේ, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මඩුල්ල ප්‍රාදේශ...
දඹගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්සේ, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මඩුල්ල ප්‍රාදේශ...

දඹගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්සේ, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 5000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2500.00

 

ලී බඩු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1500.00

 

භාණ්ඩ ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 4000.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන