පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පලාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ  තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්...
තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පලාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ  තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්...

තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පලාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ  තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

උත්සව ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

සේවාවේ හැටියට ‍ගාස්තුව වෙනස් වේ.

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් භාණ්ඩයක් රු. 50.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇදූමක් සඳහා - රු. 50.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩි 1 ක් සඳහා - රු. 55.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 3500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව වෙස් නර්තනය සඳහා - රු. 10000.00
වෙනත් නර්තන සඳහා - රු. 3500.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන