පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
மாலிம்பட கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ மாலிம்பட பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மாலிம்பட கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவே...
மாலிம்பட கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ மாலிம்பட பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மாலிம்பட கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசி...

මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

நடன குழுக்கள்;; வழங்கல்

This page is under construction

 

இல்லத்துப் பிhpத் குழுக்கள் வழங்கல்.

This page is under construction

 

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

This page is under construction

 

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

தளபாடங்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

அரங்க வசதிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්