පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Malimbada Cultural Center

You are approaching to Malimbada Cultural Center, located in the Malimbada Divisional Secretariat Division of Matara District.
Malimbada Cultural Center

You are approaching to Malimbada Cultural Center, located in the Malimbada Divisional Secretariat Division of Matara District.

Malimbada Cultural Center

You are approaching to Malimbada Cultural Center, located in the Malimbada Divisional Secretariat Division of Matara District.

Our Services

Dancing Groups

This page is under construction

 

Gihi Pirith Teams

This page is under construction

 

Making Banners in Artistic Manner

This page is under construction

 

Hevisi Groups

This page is under construction

 

Street Drama Groups

This page is under construction

 

Costume

This page is under construction

 

Musical Instruments

This page is under construction

 

Goods

This page is under construction

 

Jayamangala Gatha, Ashtaka and Singing Groups

This page is under construction

 

Latest News


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...