පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මාලිම්බඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...