පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඌරුබොක්ක ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති පස්ගොඩ ප්‍...
පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඌරුබොක්ක ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති පස්ගොඩ ප්‍...

පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඌරුබොක්ක ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

ජයමංගල ගාථා / මගුල් බෙර සැපයීම*

සාකච්ජා කරගත හැක

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

සාකච්ජා කරගත හැක

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

ඖෂධ පැළ බෙදාදීම

ස්ථානභාර නිලධාරී අමතන්න

 

භාණ්ඩ ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සාකච්ජා කරගත හැක

 

නැවුම් පුවත්