පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
பச்கொட கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ பச்கொட பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஊருபொக்கை பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பச்கொட பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே ...
பச்கொட கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ பச்கொட பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஊருபொக்கை பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பச்கொட பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே ...

පස්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඌරුබොක්ක ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

நடன குழுக்கள்;; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

மங்கள சோதிட சேவை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பேசி முடிவூ செய்துக்கொள்ள முடியூம்.

 

නැවුම් පුවත්