පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கொட்டபொல கலாசாரநிலையம்

தாவரச் செடிகொடிகளிடமிருந்து தாங்கள் பறித்த அலங்கார படிவங்கள்இ தென்றலால் செவிக்கொண்ட பாடல்இ ஆற்று நிhpல் இருந்து தாங்கள் கைப்பற்றிய நடனக் கலை...
கொட்டபொல கலாசாரநிலையம்

தாவரச் செடிகொடிகளிடமிருந்து தாங்கள் பறித்த அலங்கார படிவங்கள்இ தென்றலால் செவிக்கொண்ட பாடல்இ ஆற்று நிhpல் இருந்து தாங்கள் கைப்பற்றிய நடனக் கலை...

කොටපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ගහෙන් මලෙන් ඔබ ඇහිලූ රූ රටාව, මද පවනින් සවනත වැකි ගීතිකාව, ඇලෙන් දොලෙන් ඔබ අරගත් රගසොභාව, සොභාදමින් ඔබට දුන්නු මේ සේරම, දිවිදිරියෙන් මුවහත් කර අරන් යන්න, එන්න ඔබේ සංස්කෘතික නිවහනට.

 

අපගේ සේවාවන්

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 1500.00

 

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்;

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 2000.00

 

ஹேவிசி பறை சாற்றுக் குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) - ரூபா 1500.00

 

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) - ரூபா 200.00

 

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) - ரூபா 500.00

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

ரூபா 1000.00

 

නැවුම් පුවත්