පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කොටපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ගහෙන් මලෙන් ඔබ ඇහිලූ රූ රටාව,මද පවනින් සවනත වැකි ගීතිකාව,ඇලෙන් දොලෙන් ඔබ අරගත් රගසොභාව,සොභාදමින් ඔබට දුන්නු මේ සේරම,දිවිදිරියෙන් මුවහත් කර අ...
කොටපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ගහෙන් මලෙන් ඔබ ඇහිලූ රූ රටාව,මද පවනින් සවනත වැකි ගීතිකාව,ඇලෙන් දොලෙන් ඔබ අරගත් රගසොභාව,සොභාදමින් ඔබට දුන්නු මේ සේරම,දිවිදිරියෙන් මුවහත් කර අ...

කොටපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ගහෙන් මලෙන් ඔබ ඇහිලූ රූ රටාව, මද පවනින් සවනත වැකි ගීතිකාව, ඇලෙන් දොලෙන් ඔබ අරගත් රගසොභාව, සොභාදමින් ඔබට දුන්නු මේ සේරම, දිවිදිරියෙන් මුවහත් කර අරන් යන්න, එන්න ඔබේ සංස්කෘතික නිවහනට.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) - රු. 2000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 200.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් භාණ්ඩයක් සදහා) - රු. 500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම සැපයීම

රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්