පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
தேனிபிட்டி கலாசார நிலையம்

மாத்தறை மாவட்டத்தில் வெளிபிட்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெனிபிட்டியா கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்...
தேனிபிட்டி கலாசார நிலையம்

மாத்தறை மாவட்டத்தில் வெளிபிட்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெனிபிட்டியா கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கி...

தேனிபிட்டி கலாசார நிலையம்

மாத்தறை மாவட்டத்தில் வெளிபிட்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெனிபிட்டியா கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

අපගේ සේවාවන්

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக/ பாடல் குழுகளை வழங்கல்

ஒரு கலைஞH தொடHபான தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 800.00

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

ஒரு கலைஞH தொடHபான தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 1200.00

 

නැවුම් පුවත්