පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති දෙනිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 800.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 1200.00

 

නැවුම් පුවත්