පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
ருகுணு (நூபே) கலாசார நிலையம்இ

ஆடம்பரமான வரலாற்றுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுகின்ற ரோஹண தேசத்தின் மாத்தறை ருகுணு கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.
ருகுணு (நூபே) கலாசார நிலையம்இ

ஆடம்பரமான வரலாற்றுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுகின்ற ரோஹண தேசத்தின் மாத்தறை ருகுணு கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන රෝහණ දේශයේ මාතර රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

රු.11000.00

 

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

රු.3000.00

 

திருமன மேடைகள் வழங்கல்

රු.3500.00

 

திருமன தோரணங்கள் மற்றும் வரவேற்பு தோணங்கள்

රු.2000.00

 

இசை கருவிகள் வழங்கல்

හීල් දානය - රු.8000.00
දවල් දානය - රු.10000.00

 

ஓளி பெறுக்கி இயந்திரங்கள் வழங்கல்

දිනකට රු.7500.00
වරුවකට රු.4000.00

 

ஜயமங்கள காதா ஃ அஷ்டக ஃ பாடல் குழுகளை வழங்கல்

රු.9500.00

 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...