පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
රුහුණු නූපේ  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන රෝහණ දේශයේ මාතර රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන රෝහණ දේශයේ මාතර රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන රෝහණ දේශයේ මාතර රුහුණු නූපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

පිළිගැනීමේ නර්තන සදහා වෙස්

ශිල්පියකු සදහා රු.1400.00

 

ජයමංගල හා නර්තන කණ්ඩායම්

රු.3000.00

 

ජයමංගල පමණක්

රු.3500.00

 

පෙරහැර සදහා ශිල්පියකුට

රු.2000.00

 

පිලිගැනීමේ නර්තනය කාන්තා

රු.11000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් 4 දෙනෙකු සදහා

හීල් දානය - රු.8000.00
දවල් දානය - රු.10000.00

 

ශාලා පහසුකමි

දිනකට රු.7500.00
වරුවකට රු.4000.00

 

ශබිද විකාශන

රු.9500.00

 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...