පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
ஹக்மன கலாசார நிலையம்

வனக்கம்! இலங்கையின் தென் மாகாணத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ கந்தபட பற்றின் ஹக்மனை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹக்மனை மு...
ஹக்மன கலாசார நிலையம்

வனக்கம்! இலங்கையின் தென் மாகாணத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ கந்தபட பற்றின் ஹக்மனை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹக்மனை மு...

හක්මන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දබඩ පත්තුවේ හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති හක්මණ මුරුතාමුරය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

பொருட்கள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

துளபாடங்கள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

ஆரங்க வசதிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இசைக் கருவிகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

 

‘நடன ஆடைகள்;’ வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්