පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
හක්මන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දබඩ පත්තුවේ හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති හක්මණ මු...
හක්මන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දබඩ පත්තුවේ හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති හක්මන මු...

හක්මන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දබඩ පත්තුවේ හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති හක්මණ මුරුතාමුරය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ලී බඩු ලබාදීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්