පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
தெய்யந்தர கலாசார நிலையம்இ

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தைச் சேHந்த முலடியன பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெய்யன்தர கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது ப...
தெய்யந்தர கலாசார நிலையம்இ

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தைச் சேHந்த முலடியன பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெய்யன்தர கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது ப...

දෙයියන්දර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවි‍සෙන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන ප්‍රාදේශිය ‍ලේකමි ‍කොටිඨාශ‍යේ පිහිටුවා තිබෙන ‍දෙයියන්දර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

 

தளபாடங்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்.

This page is under construction

 

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

பறை சாற்றுக் குளுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்கள்;; வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්