පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
அகுரச்ச கலாசார நிலையம்

மாத்தறை மாவட்டத்தில் அகுரச்ச பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள அகுரச்ச கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.
அகுரச்ச கலாசார நிலையம்

மாத்தறை மாவட்டத்தில் அகுரச்ச பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள அகுரச்ச கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

අකුරැස්ස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති අකුරැස්ස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா ஃ அஷ்டக ஃ பாடல் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්