පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
வெலிகம கலாசார நிலையம்

தங்களது பாHவைக்கு உட்பட்டிருப்பது எமது நாட்டு கலாசாரத்தின் பெரும் பங்கை கொண்டிருக்கும் ருகுணு தேசத்தின் சகல விதமான ஈழத்து கலைகள் ஒன்று திரட்...
வெலிகம கலாசார நிலையம்

தங்களது பாHவைக்கு உட்பட்டிருப்பது எமது நாட்டு கலாசாரத்தின் பெரும் பங்கை கொண்டிருக்கும் ருகுணு தேசத்தின் சகல விதமான ஈழத்து கலைகள் ஒன்று திரட்...

වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබගේ නෙත් මානයේ දිස්වන්නේ නිබඳ සංස්කෘතියේ මනා උරුමයක් වූ රුහුණු රට පහන් වැට කලඑළිය කරන්නා වූ ද හෙළ කලා කෞෂල්‍ය එක්තැන් කරන්නාවූ ද සකල කලා සිප් හලක් වූ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම කෝරළයේ පිහිටි වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

අපගේ සේවාවන්

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

 

அரங்க வசதிகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நாளுக்காக ரூபா 2000.00

 

இசை கருவிகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு பொருளுக்காக ரூபா 200.00

 

நடன உடை;கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு உடைக்காக ரூபா 200.00

 

தெரு நாடகக் குழுகளை பெற்றுக் கொடுத்தல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1200.00

 

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1200.00

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1200.0

 

ஜயமங்கள காதா /அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 600.00

 

නැවුම් පුවත්