පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබගේ නෙත් මානයේ දිස්වන්නේ නිබඳ සංස්කෘතියේ මනා උරුමයක් වූ රුහුණු රට පහන් වැට කලඑළිය කරන්නා වූ ද හෙළ කලා කෞෂල්‍ය එක්තැන් කරන්නාවූ ද සකල කලා...
වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබගේ නෙත් මානයේ දිස්වන්නේ නිබඳ සංස්කෘතියේ මනා උරුමයක් වූ රුහුණු රට පහන් වැට කලඑළිය කරන්නා වූ ද හෙළ කලා කෞෂල්‍ය එක්තැන් කරන්නාවූ ද සකල කලා...

වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබගේ නෙත් මානයේ දිස්වන්නේ නිබඳ සංස්කෘතියේ මනා උරුමයක් වූ රුහුණු රට පහන් වැට කලඑළිය කරන්නා වූ ද හෙළ කලා කෞෂල්‍ය එක්තැන් කරන්නාවූ ද සකල කලා සිප් හලක් වූ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම කෝරළයේ පිහිටි වැලිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් දිනයක් සඳහා රු. 2000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් භාණ්ඩයක් සඳහා රු. 200.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇඳුමක් සඳහා රු. 200.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 600.00

 

නැවුම් පුවත්