පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
தெவிநுவர கலாசார நிலையம

இலங்கையின் தென் மாகானத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ தெவிநுவர பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெவிநுவர கலாசார நிலையத்திற்கே த...
தெவிநுவர கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் தென் மாகானத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ தெவிநுவர பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெவிநுவர கலாசார நிலையத்திற்கே த...

දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතෙහි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටුවා ඇති දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පියසටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

பொருட்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

 

அரங்க வசதிகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

 

ஏனைய

This page is under construction

 

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு சதுர அடிக்கு ரூபா 200.00

 

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

இலவசமாக வழங்கப்படும்

 

நடன குழக்கள்;; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 1000.00

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 500.00

 

නැවුම් පුවත්