පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතෙහි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටුවා ඇති දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍...
දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතෙහි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටුවා ඇති දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍...

දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතෙහි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටුවා ඇති දෙවිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පියසටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් ලබාදීම

This page is under construction

 

වෙනත්

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩියක් සඳහා රු. 200.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සේවාව ලබා දේ

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්