පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්