පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கம்புருபிட்டியா கலாசாரநிலையம்

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ கம்புருபிட்டி பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கம்புருபிட்டியா கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்...
கம்புருபிட்டியா கலாசாரநிலையம்

இலங்கையின் மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ கம்புருபிட்டி பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கம்புருபிட்டியா கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்...

කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කඹුරුපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

தெரு நாடகக் குழக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

This page is under construction

 

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්