පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
புகுல்வெல்லை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் தென் மபகாணத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வனக்கத்துக்குhpய கம்புருப்பிட்டியே வனரதன மக நாயக்க தேரH ஞாபகாHத்த கிhpந்தை ...
புகுல்வெல்லை கலாசார நிலையம

இலங்கையின் தென் மபகாணத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வனக்கத்துக்குhpய கம்புருப்பிட்டியே வனரதன மக நாயக்க தேரH ஞாபகாHத்த கிhpந்தை ...
පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ මොහොතේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජ්‍ය මහාචාර්ය කඹුරුපිටියේ වනරත්න මහ නාහිමි අනුස්මරණ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

අපගේ සේවාවන්

நடன குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்காக) ரூபா – 800.00

 

அஷ்டக

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா – 3000.00

 

ஹேவிசி குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா – 1000.00

 

இசை கருவிகள்;; வழங்கல்

பியானோ - ஒரு மணித்தியாளத்திற்கு ரூபா – 200.00

 

அரங்க வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு நாளுக்கு) ரூபா – 1500.00

 

வரவேற்பு மற்றும் திருமன விழாக்கள் தொடHபாக நடன குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்காக) ரூபா – 1300.00

 

නැවුම් පුවත්