පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ මොහොතේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජ්‍ය මහාචාර්ය කඹුරුපිටියේ වනරත්න මහ නාහිමි අනුස්මරණ කිරින්ද පු...
පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ මොහොතේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජ්‍ය මහාචාර්ය කඹුරුපිටියේ වනරත්න මහ නාහිමි අනුස්මරණ කිරින්ද පු...
පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ මොහොතේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජ්‍ය මහාචාර්ය කඹුරුපිටියේ වනරත්න මහ නාහිමි අනුස්මරණ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

අපගේ සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 800.00

 

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 3000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

පියානෝව සදහා පැයකට - රු. 200.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව  (දිනකට) - රු. 1500.00

 

පිළිගැනීමේ නර්ථන හා මංගල උත්සව නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1300.00

 

නැවුම් පුවත්