පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
திக்வெல்லை கலாசாரநிலையம

திக்வெல்லை கலாசார நிலையத்திடம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறௌம்.
திக்வெல்லை கலாசாரநிலையம்

திக்வெல்லை கலாசார நிலையத்திடம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறௌம்.

දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය (මුනිදාස කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය)වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

 

 

අපගේ සේවාවන්

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு உடைக்காக ரூபா 200.00

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

இலவசமாக நடாத்தப்படும்

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக/ பாடல் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு உடைக்காக ரூபா 400.00