පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය (මුනිදාස කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය)වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු.
දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය (මුනිදාස කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය)වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දික්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය (මුනිදාස කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය)වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

 

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇඳුමක් සඳහා රු. 200.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 400.00