පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණයි.

 

නැවුම් පුවත්