පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    இரத்ததான நிகழ்ச்சிகள்
•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள் (ஆசிhpயH தினம்)
•    சிறுவH தினம்;
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH அனுசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட வேலைப்பட்டறைகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    மக்கள் நலன்புhp சேவை நிகழ்ச்சிகள்
•    போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சிகள்
•    முன்பள்ளி
•    இராத்திhp முகாங்கள்
•    ஐகப்பணி அருங்காட்சிகள்
•    முரம் நடுதல் நிகழ்ச்சிகள்
•    சுpரமதானங்கள்
•    சுpற்ப சந்தா
•    சிறுவH சந்தை
•    ஓய்வாளH சந்திப்பு

 

නැවුම් පුවත්