පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරුදින)
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජනසහන සේවා වැඩසටහන
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කඳවුරු
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • ශිල්ප සම්මාදම
 • සිගිති පොල
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

නැවුම් පුවත්