පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්(වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • භාවනා
  • ධර්ම දේශනා
  • කවි බණ
  • බෝධි පුජා
 

නැවුම් පුවත්