පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Special Divisional Programmes

 • Blood Donation
 • Nutrition Programmes
 • World Children’s Day
 • Felicitation Programmes
 • Anti-drug Programmes
 • Programmes for Elders
 • Workshops / Lectures on different topics
 • Handicraft Exhibitions
 • Tree Planting
 • Sharmadana
 • Silpa Sammadama
 • Pensioners’ get-together
 

Latest News


ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් ජාති‍යේ සංව...

‍‘‘සිංහල හා හින්දු අවුරුදු චාරිත්‍ර නැකැත් ‍වේලාවන...