පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

புத்தாண்டு பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் முகுHத்தங்கள் சாpயான முறைநயில் நடைமுறைப் படுத்தும் “சித்திரைச் சீட்டு”

“சிங்களம் மற்றும் இந்து புத்தாண்டு பாரம்பாpயங்களை முகுHத்த நேரங்களில் செய்வதில் ஊக்குவித்தல் மற்றும் இதனை இலகுப் படுத்தும் வண்ணம் பிரதேச மக்களிடையில் ‘அவூருது சீட்டுவ’ எனும் புத்தாண்டு முகுHத்தங்களை பகிHந்தளித்தல். 2013 ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் திகதி மாலிம்பட பிரதேச செயலாளH அவHகளுக்கு சுப முகுHத்தத்தில் புத்தாண்டு முகுHத்தப் பட்டியலை கையளித்தல் மிக விமHசிகரமான முறையில் இடம் பெற்றது.

 
Page 1 of 2

නැවුම් පුවත්