පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசேட சுகாதாhர நிகழ்ச்சிகள்

நோ சிகிச்சை மருத்துவ முகாம்

இந் நிகழ்ச்சிகள் தொடHபான கதவல்கள் +94 41 – 3428730 தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அழைப்பதாலோ அல்லது கலாசார நிலையத்திற்கு விண்ணப்பமொன்றை முன்வைப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியூம்.

 

නැවුම් පුවත්