පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

  • මනෝ චිකිත්සක සායනය

මෙම වැඩසටහන් පිළිබද තොරතුරු +94 41-3428730+94 41-3428730 දුරකතන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට අයදුම් පතක් යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

 

නැවුම් පුවත්