පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

රු.11000.00

‘கிஹி பிhpத்’ குழக்கள் வழங்கல்

රු.3000.00

திருமன மேடைகள் வழங்கல்

රු.3500.00

திருமன தோரணங்கள் மற்றும் வரவேற்பு தோணங்கள்

රු.2000.00

இசை கருவிகள் வழங்கல்

හීල් දානය - රු.8000.00
දවල් දානය - රු.10000.00

ஓளி பெறுக்கி இயந்திரங்கள் வழங்கல்

දිනකට රු.7500.00
වරුවකට රු.4000.00

ஜயமங்கள காதா ஃ அஷ்டக ஃ பாடல் குழுகளை வழங்கல்

රු.9500.00

 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...