පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

පිළිගැනීමේ නර්තන සදහා වෙස්

ශිල්පියකු සදහා රු.1400.00

ජයමංගල හා නර්තන කණ්ඩායම්

රු.3000.00

ජයමංගල පමණක්

රු.3500.00

පෙරහැර සදහා ශිල්පියකුට

රු.2000.00

පිලිගැනීමේ නර්තනය කාන්තා

රු.11000.00

හේවිසි කණ්ඩායම් 4 දෙනෙකු සදහා

හීල් දානය - රු.8000.00
දවල් දානය - රු.10000.00

ශාලා පහසුකමි

දිනකට රු.7500.00
වරුවකට රු.4000.00

ශබිද විකාශන

රු.9500.00

 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...