පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Services

Dancing Groups

ශිල්පියකු සදහා රු.1400.00

Gihi Pirith

රු.3000.00

Magul Poru

රු.3500.00

පෙරහැර සදහා ශිල්පියකුට

රු.2000.00

Costume

රු.11000.00

Musical Instruments

හීල් දානය - රු.8000.00
දවල් දානය - රු.10000.00

Loudspeakers

දිනකට රු.7500.00
වරුවකට රු.4000.00

Jayamangala Gatha, Ashtaka and Singing Groups

රු.9500.00

 

Latest News

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...