පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

රුහුණු (නූපේ) සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
නූපේ,
මාතර.

දුරකථන අංකය - +94 41 2220121
විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංක‍ය
දයානි මල්කාන්ති ස්ථානභාර නිලධාරී +94 776631944
W.N.N. ප්‍රියානි මිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 718022125
J.K මේනකා මිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 722507419
සුදිත් මිලංග මයා සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 776906767
උදයංග දහනායක මධස්ථාන කාර්යාල සහයක +94 715810500
M.G.C මධස්ථාන මුරකරු +94 713204049

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...