පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
ஆடம்பரமான இனத்திற்கு உhpமை கூறுகின்ற இலங்கையின் புகழ் பெற்ற ரோகண தேசத்தின் கலாசார மரபுமைகளுக்கு ஏற்றப்படியாக பாதுகாப்பான முறையில் முன் கொண்டுச் செல்வதாகும்.

தொழிற்பாடு
கலை கலாசார மரபுhpமையினை பாதுகாத்தல்இ அழியாது பேணல் மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக தோல்கொடுத்து ருகுணையின் ஆடம்பரத்தை பாதுகாத்தல்.

குறிக்கோள்கள்
ஒரு நாட்டின் கலாசாரமானது அந் நாட்டு மக்களை சபீட்சமடைய செய்வதற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படகின்ற சகல திட்டங்களை மிகப் பயனானதாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு சாதகமாகின்ற மக்களின் நடைமுறைகள் வழிநடாத்தப்படுகின்ற முக்கிய கருவியாகக் கறுதி இலக்குகளை இனங்காணப்பட்டுள்ளது.
ருகுணு தேசத்தின் ஆடம்பரம் மற்றும் அதன் பல்லினத் தன்மையினை ஏற்கப்பட்டு அந்த ஒவ்வொரு உப கலாசாரங்களின் அடயாளங்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் மக்களது கலாசார ரீதியான வாழ்க்கை முறையில் வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கு வழி வகித்தல்.   

வரலாறு
1999 திசெம்;பH மாதம் 12 ஆம் திகதி முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திhpக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அம்மையாரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...