පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඩ ජාතියකට උරුමකම් කියන ශ්‍රි ලංකාවේ අභිමානනීය රෝහණ දේශයේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන ලෙසින් සුරක්ෂිතව ඉදිරියට ගෙනයාම.

මෙහෙවර

කලාව හා සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂාකිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය, සඳහා උරදෙමින් රුහුණේ ප්‍රෞඩත්වය රැක ගැනීම

අරමුණු

රටක සංස්කෘතිය එම රටේ ජනතාව සුඛිත මුදිත කිරීම සඳහා හදුන්වාදෙනු ලබන සියළු වැඩසටහන් වඩාත් ඵලදායී ලෙස සපල කරගැනීම සඳහා ඉවහල් වන ජනතා හැසිරීම මෙහෙය වන ප්‍රධාන මෙවලම ලෙස සලකා අරමුණු හදුනාගෙන ඇත.

රුහුණේ අභිමානය හා බහුජාතිකත්වය පිළිගනිමින් ඒ එක් එක් උප සංස්කෘතිවල අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කිරීම හා ජනතාවගේ ජීවිතයේ සංස්කෘතිමය හැඩගැස්ම සකස්කර ගැනීමට මං සැලසීම.

ඉතිහාසය

1999.12.12 වන දින හිටපු ජනපතිනිය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්

Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...