පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு
ஆடம்பரமான வரலாறு மற்றும் காம்பீரமானதும் மிகப் பெறுமதியானதுமான கலாசாரத்தை அடைந்திருக்கும் நாம் கலாசாரத்தின் மூல விதையை இலங்கை இனத்தினுள் நடுவப்பட்டு நவீன அனப்பாங்குகளுடன் இணைந்து ஏனைய சமூகங்களுடன் ஒற்றுமையூடன் முன் போவதாகும்.

பணிப்பிரகடனம்
தேற்கு இலங்கையின் ஆடம்பரமான கலாசார மரபுhpமைகள் பஹதரட்டயின் முகமூடிஇ ‘தொவில்’ பாரம்பாpயங்களை பாதுகாப்பதும்இ அழியாது பேணுவதும் இக் கலைகளின் மூல விதகளை நடுவப்பட்டு பாதுகாப்பதும்இ மேலும் மேம்படுத்துவதும் எமது பணிபக்பிரகடணமாகும்.  

குறிக்கோள்
முக்கியமாகவே தென் இலங்கையினு; காணப்படும் ஆடம்பரமானஇ பெறுமதி மிகுந்த கலாசார மூல விதைகளை அழியாது பாதுகாக்கப்பட்டு மேம்படுத்தல்இ நாட்டில் காணப்படும் பல்லின நிலையினால் ஒற்றமையைஇ ஒருமைப்மைப்பட்டை வளHத்தல். பிரதேசத்தில் அழிவூறும் கலாசர அம்சங்களை இனங்காணப்பட்டு அதனை அழியாது பாதகாத்தல்இ வளHத்தல் மூலம் தேசப்பற்றுடன்கூடிய மக்களை உருவாக்கல்.

வரலாறு
2007 ஏப்ரள் மாதம் 23 ஆம் திகதி இக் கலாசார நிலையம் ஹேவாகமகே நந்தொhpஸ் அவHகளால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්