පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයක් හා ගාම්භිර වූත් ඉතා අනර්ඝ වූත් සංස්කෘතියක් හිමි අප සංස්කෘතියේ මූල බීජය දැයෙහි රෝපණය කරමින් නවීන ආකල්පයන් හා මුසු වෙමින් අනෙකුත් ප්‍රජාවන් හා සුහුදශීලීව ඉදිරියට යාම අප දැක්ම වේ.

මෙහෙවර

දකුණු සිරිලක පෞඪ සංස්කෘතික උරුමයන් පහතරට නැටුම් වෙස් මුහුණු තොවිල් සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කිරීමත් සංරක්ෂණය කිරීමත් එම කලා මූල බීජයන් රෝපණය කොට ආරක්ෂා කිරීමත් තවදුරට ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් අපගේ මෙහෙවර වන්නේය.

අරමුණු

ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකුණු සිරිලක තුළ ඇති පෞඪ වූත් අනර්ඝ වූත් සංස්කෘතික මූලබීජයන් සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම. රටේ පවතින බහුවාර්ගිකත්වය තුළින් සමඟිය සාමුහිකත්වය වර්ධනය කිරීම. ප්‍රදේශයේ පරිහානියට පත්වන්නා වූ සංස්කෘතිකාංග හඳුනාගෙන ඒවා සංරක්ෂණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් දේශාභිමානි චින්තනයක් ඇති ජනතාවක් ඇති කිරීම.

ඉතිහාසය

2007 අප්‍රේල් මස 23 වන දින මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හේවාගමගේ නන්දොරිස් මහතා විසින් විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්