පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ஹக்மன கலாசார நிலையம்


வனக்கம்! இலங்கையின் தென் மாகாணத்தை சேHந்த மாத்தறை மாவட்டத்தின்இ கந்தபட பற்றின் ஹக்மனை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹக்மனை முருகாமுரை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

නැවුම් පුවත්