පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

හක්මන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ආයුබෝවන් ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දබඩ පත්තුවේ හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති හක්මණ මුරුතාමුරය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්