පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

கலாசார நிலையம்இ
தெய்யந்தர.
தொலைபேசி இல. : +94 41-3415289
மின்னஞ்சள் -  றயளயவொயளயதெநநறய22@பஅயடை.உழஅ

பெயH பதவி தொலைபேசி
ஓயக சுனீதா ரத்னா பீ. நிலைய பொறுப்பு உத்தியோகத்தH
+94 72-8188276+94 72-8188276
ஏ. எம். குமாhp சந்தியா கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH
+94 71-1261834+94 71-1261834
டுப் ஐ. விஜேரத்ன உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH 
+94 77-3781979+94 77-3781979
புஸ்பா சமரசிங்க உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH 
+94 71-6040311+94 71-6040311
எஸ். கே. ரோஹான் நிலையத்தின் காhpய சகாயகH +94 71-4489717+94 71-4489717
ஏம். வூசந்த சஞ்சீவ நிலையத்தின் காhpய சகாயகH -
சுஜீவ ரணவீர நிலையத்தின் காவற்காரH +94 77-5623456+94 77-5623456
கேஇ குசும்சி புதில் காவற்காரH +94 77-4104067+94 77-4104067

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

தெய்யந்தர கலாசார நிலையம்இ
 

නැවුම් පුවත්