පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள

தூரநோக்கு
சுpங்களம்இ தமிழ்இ முஸ்லிம் என இன பேதமின்றி அபிவிருத்தியை நோக்கி போகின்ற நாட்டின் பங்காளHகளாக பிரதேசத்தில் காணப்படும் கலாசார அம்சங்களின் பாதுகாப்பை பேணப்பட்டு கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள் அமைச்சின் தூரநோக்கிற்கு பங்களிப்பதாகும்.

பணிப்பிரகடனம்
வரையறையான வளங்களால் கூடிய உச்சப் பலனை பெறக்கூடிய வாறு பிரதேசம் வாழ்  மக்களுக்குஇ பிள்ளைகள் பரம்பரைக்கு பொருந்தும் விதமாக சேவை புhpதல்.

தூரநோக்கு
•    பிரதேசத்தினுள் வாழ்கின்ற பலதரப்பட்ட இனங்களுகள்இ சமயங்கள் சாHந்த சகலருக்கும் சமநிலையில் சேவை புhpதல்.  
•    ஐகவிடப்பட்டுள்ள கலாசார அம்சங்களை மீள வெளிப்படுத்தப்பட்டு அதனை அழியாது பாதுகாத்தல்.
•    அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் ஒரு நாடு என்றவகையில் அரசு நடைமுறைப்படத்தும் கொள்கைகளுக்கு இணையாக நிலையத்திலுள்ள வளங்களைக் கொண்டு உச்சளவிலான சேவையை பிரதேசத்திற்கு பெற்றுக் கொடுத்தல்.
•    பண்புக்களை பேணுகின்ற பிள்ளைகள் பரம்பரை மற்றும் வயதுவந்தோH பரம்பரையை சமூகத்திடம் பெற்றுக் கொடுத்தல்.                                                                                                                                                                

வரலாறு
2009 மே 18 ஆம் திகதி முன்னாள் கலாசார மற்றும் தேசிய மரபுhpமைகள் அமைச்சH மஹிந்த யாபா அபேவHதன அவHகளால் இக் கலாசார நிலையத்தை திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

නැවුම් පුවත්